INFORMACJE

List Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m. st. Warszawy
skierowany do rodziców uczniów warszawskich szkół >>


List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący
wprowadzania do szkół programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym >>


WARSZTATY BLIŻEJ SIEBIE

Warsztat kierowany do rodzin, w których dziecko ma problem z nieśmiałością, trudność z wchodzeniem w relacje z innymi, niechętnie chodzi do szkoły bądź odmawia wychodzenia z domu, ma trudności adaptacyjne związane z odnalezieniem się w nowym środowisku, stoi przed wyzwaniem jakim jest okres dojrzewania. Celem spotkań jest lepsze rozumienie zachodzących procesów i tym samym skuteczniejsze radzenie sobie z nimi. Warunkiem uczestniczenia w programie jest udział rodziców w grupie równoległej!

Cele: grupa dla młodzieży:
•budowanie poczucia bezpieczeństwa,
•nazywanie i wyrażanie emocji,
•zwiększenie poziomu zaufania do siebie i innych,
•odnajdywanie wiary we własne możliwości,
•nauka i doskonalenie umiejętności społecznych,
•rozpoznawanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Cele: grupa dla rodziców:
•poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny,
•uwrażliwianie rodziców na rozpoznawanie pierwszych sygnałów trudności emocjonalno- społecznych dziecka,
•zrozumienie problemów własnego dziecka,
•nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu komunikacji,
•zwiększenie kompetencji rodzicielskich,
•wymiana doświadczeń rodziców- zbudowanie grupy wsparcia.

Adresaci warsztatów: warsztat przeznaczony jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym

Miejsce i czas warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18.

Warunkiem przyjęcia do grupy jest udział dziecka i rodzica w konsultacji wstępnej z psychoterapeutą! Zgłoszenia na zajęcia przyjmują psychoterapeuci prowadzący zajęcia!